Ubytovací řád

23. ledna v 16:51

Provozní řád Penzion Na Jízdárně

1.V areálu hotelu je možné v souladu s provozní dobou ubytovat osobu, která se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky dle platného ceníku.

2.Host je povinen při příjezdu na hotel a převzetí pokoje zjistit zda pokoj nevykazuje závady nebo poškození které by mělo vliv na jeho pozdější předání. V případě viditelných vad, které host neoznámí, se vystavuje možnosti úhrady škody, kterou nemusel zavinit.

3.Ceny za ubytování a služby poskytované v hotelu se hradí předem na celou dobu pobytu.

4.Po příchodu do hotelu se každý návštěvník ohlásí   , předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele.

5.Motorové vozidlo zaparkujte tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků.

6.Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízení zakázáno.

7.Užívání hotelu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

8.Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.

9.Ve všech prostorách budov, platí přísný zákaz kouření.

10.Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10 - ti let v prostorách hotelu bez dozoru.

11.V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. ráno musí být v hotelu naprostý klid.

12.Odjezd z hotelu před 7.00 hod. ranní je nutno předem ohlásit  . Odjezd v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku.

  

13.Z provozních důvodů může dojít k případné změně místa parkování.

14.Stížnosti a případné návrhy na zlepšení přijímá majitel.

  

15.Povinností návštěvníků hotelu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.

16.Všichni uživatelé hotelu nesmí poškozovat zařízení hotelu, rostliny.

17.Návštěvník hotelu, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách hotelu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu. Poškozením se myslí i počmárané nebo jinak poškozené zdivo. Znečištěné povlečení matrace deka či polštář. Nadměrně znečištěný pokoj.

18.V případě že se skryté poškození na pokoji projeví po odjezdu hosta je personál povinen o této skutečnosti obratem informovat hosta a po té zaslat doklad na úhradu vzniklé škody, kterou je host povinen uhradit.

 V den odjezdu jsou návštěvníci povinni opustit místa do 10:00 hod. V případě překročení stanovené doby pobytu může provozovatel účtovat poplatek za celý den.

19.Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.

20.V areálu se pohybujeme pouze v řádně očištěné obuvi.

  

21.V hotelové restauraci není povolena konzumace vlastních potravin a pití

22.Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.

  

23.Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců hotelu

24.Provozovatel hotelu nezodpovídá za zranění a poškození majetku uživatele hotelu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.

25.Každý návštěvník se musí při vstupu do hotelu seznámit s provozním řádem a je povinen ho dodržovat.

26.Provozní řád hotelu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu hotelu. Každá osoba, která poruší „provozní řád“ hotelu, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.

27.Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož náprava není řešena provozním řádem a ubytovacím řádem může být řešena přivoláním Policie ČR. Může být také řešena písemným nařízením majitele hotelu, které bude mít charakter dodatku provozního řádu.

 Dagmar Valenta

Jan Valenta